Stichting tot behoud van het erfgoed rond Kerst

Nederland

Jaarverslag 2012

Inleiding:

Na de officiële oprichting van de Stichting op 18 augustus 2010 is dit het tweede jaarverslag over een volledig jaar. Het jaar 2011 stond nog geheel in het teken van de opbouwfase van de Stichting en in 2012 is verder gewerkt aan de realisering van actiepunten uit het eind 2010 vastgestelde Beleids- en Actieplan 2011 – 2015.

Bestuur:

Het bestuur van de Stichting bestond ultimo 2011 uit 5 leden. Volgens het vastgestelde rooster van aftreden is de heer Wim Wessels reglementair afgetreden. Als zijn opvolger is per 1 april 2012 benoemd de heer Cees Senders te Helmond. De voorzitter, Peter Diemer, is herbenoemd.
Een huishoudelijk reglement en een rooster van aftreden zijn vastgesteld.

Vergaderingen:

Het bestuur vergaderde in 2012 twee maal. Verder werd – met name door de leden van het dagelijks bestuur – regelmatig per mail of telefoon overleg gevoerd over actuele zaken. De secretaris schreef 7 inkomende stukken in en verzond 6 brieven.

Actiepunten  Beleids- en Actieplan voor 2012:

1. Fondsenwerving.

Als voorbereiding hierop is in november 2010 een aanvraag bij de Belastingdienst gedaan ter verkrijging van de zgn. ANBI-status. Na een eerste afwijzing die veroorzaakt werd door verkeerde interpretatie van de in te vullen stukken, werd deze vervolgens op 12 april 2011 met terugwerkende kracht tot 5 november 2010 verleend onder het fiscaal nummer 8229 01 729.
Een aantal leden van de Vereniging Vrienden van de Kerstgroep heeft zich inmiddels als donateur van de Stichting aangemeld. Verdere fondsenwerving is noodzakelijk maar wacht op voortgezette activiteiten van een hiervoor opgerichte werkgroep.
Inmiddels is ook informatie verzameld over subsidiemogelijkheden en een aanvraag bij het Prins Bernhard Cultuurfonds voor het faciliteren van een tentoonstelling ingediend, echter zonder positief resultaat.

2.    Collectievorming.

In het bestuur is vastgesteld dat de periode waarop de Stichting
zich met haar activiteiten richt is vastgesteld op de periode vanaf de 1e zondag van de Advent tot en met 2 februari(Maria Lichtmis).
Enkele personen hebben een kleine collectie kerstgroepen aan de Stichting geschonken. Aangezien deze veelal een buitenlandse oorsprong hadden en niet als Nederlands erfgoed zijn aan te merken zijn zij met goedvinden van de gevers verkocht en is de opbrengst bijgeschreven op de bankrekening van de Stichting.

Nadat in 2011 al een grote verzameling kerstkaarten aan de Stichting is geschonken, heeft een particulier 7000 kerst- en nieuwjaarskaarten uit de periode 1900 – 1950 en ca. 1000 devotieprentjes met afbeeldingen uit het kerstverhaal in het verslagjaar aan de Stichting overgedragen. Deze zijn inmiddels in ons depot opgeslagen.

In december is een kerstgroep uit ca. 1825 bestaande aangeklede houten kerstfiguren (uit Duitsland afkomstig) in eigendom aan de Stichting overgedragen. Verder is assistentie verleend bij de verplaatsing van een grote groep kerstgroepen van een verzamelaar uit Noord-Holland naar de abdij van Egmond.

3.    Collectiebeheer.

Inmiddels zijn afspraken gemaakt met de heer Timmermans uit Alphen dat bij hem van opslag- en depotruimte ten behoeve van de Stichting gebruik kan worden gemaakt. Het beschikken over enkele andere depots in andere landsdelen heeft nog niet tot het gewenste resultaat geleid. Het overleg met de abdij van Egmond over gebruik van ruimten voor (semi)permanente tentoonstellingen is nagenoeg afgerond.

4.    Kennisbank.

Voor het vormen van een kennisbank heeft een aantal leden van de vereniging Vrienden van de Kerstgroep de Stichting geïnformeerd over hun boeken, tijdschriften, literatuur, afbeeldingen  etc. Via de website is een lijst met merktekens die voorkomen op kerstgroepen van gips gepubliceerd.
Voor een systematische beschrijving en toegankelijkheid van alle kennisdragers zal gebruik moeten worden gemaakt van een adequaat systeem zoals Adlib en zal een werkgroep moeten worden gevormd om dit project ter hand te nemen. Inmiddels is een proefversie van Adlib in gebruik genomen en zijn tot en met 31 december 639  titels opgenomen. Ongeveer 1500 titels wachten nog op een nadere omschrijving en opname in het bestand.

5.    Informatie en publicatie.

Na enige voorbereiding is eind augustus 2011 de website van de Stichting operationeel geworden onder www.erfgoedrondkerst.nl . Deze wordt door de voorzitter regelmatig geactualiseerd.
Een nieuwe informatiebrochure heeft het licht gezien en is op ruime schaal verspreid onder geïnteresseerden.
De leden van de Vereniging zijn periodiek geïnformeerd over allerlei zaken en contacten zijn gelegd en worden onderhouden met o.a. het
Nederlands Centrum voor Volkscultuur, het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur VZW in Vlaanderen, het Gemeentemuseum Jacob ter Horne in Weert, de Abdij van Egmond en het platform voor roerend religieus erfgoed. In het verslagjaar zijn 6 verzoeken om informatie via de mail verwerkt.

Vorden, 21 januari 2013,

De secretaris van de Stichting,

A.M.Rutting