Stichting tot behoud van het erfgoed rond Kerst

Nederland

Jaarverslag 2011

Inleiding:

Na de officiële oprichting van de Stichting op 18 augustus 2010 is dit het eerste jaarverslag over een volledig jaar. Het jaar 2011 stond nog geheel in het teken van de opbouwfase van de Stichting en de realisering van actiepunten uit het eind 2010 vastgestelde Beleids- en Actieplan 2011 – 2015.

Bestuur:

Het bestuur van de Stichting bestond ultimo 2011 nog steeds uit de 5 leden die bij de oprichting zijn aangetreden. 
Volgens het inmiddels vastgestelde rooster van aftreden is de heer Wim Wessels als eerste aftredend en is hij op zijn verzoek niet herbenoembaar.
Naar een opvolger voor hem wordt inmiddels gezocht.
Het is de bedoeling dat deze in het voorjaar 2012 zal aantreden.
Tot die tijd blijft Wim Wessels deel uitmaken van het bestuur.

Vergaderingen:

Het bestuur vergaderde in 2011 twee maal. Verder werd – met name door de leden van het dagelijks bestuur – regelmatig per mail of telefoon overleg gevoerd over actuele zaken. De secretaris schreef 13 inkomende stukken in en verzond 6 brieven.

Actiepunten  Beleids- en Actieplan voor 2011:

1. Fondsenwerving.

Als voorbereiding hierop is in november 2010 een aanvraag bij de Belastingdienst gedaan ter verkrijging van de zgn. ANBI-status.
Na een eerste afwijzing die veroorzaakt werd door verkeerde interpretatie van de in te vullen stukken, werd deze vervolgens op 12 april 2011 met terugwerkende kracht tot 5 november 2010 verleend onder het fiscaal nummer 8229 01 729.

Met deze informatie zijn vervolgens als eerste doelgroep de leden van de Vereniging Vrienden van de Kerstgroep benaderd, als gevolg waarvan de eerste donateurs voor de Stichting zijn aangemeld. Verdere fondsenwerving, vooral buiten deze doelgroep, verdient wel een extra impuls aangezien slechts door het verwerven van meer middelen ook daadwerkelijk activiteiten in gang kunnen worden gezet.
Hiervoor zal een werkgroep worden opgericht.

Inmiddels is ook informatie verzameld over subsidiemogelijkheden.

2.    Collectievorming.

Enkele personen hebben een kleine collectie kerstgroepen aan de Stichting geschonken.
Aangezien deze veelal een buitenlandse oorsprong hadden en niet als Nederlands erfgoed zijn aan te merken zijn zij met goedvinden van de gevers verkocht en is de opbrengst bijgeschreven op de bankrekening van de Stichting.

Ook is een grote verzameling kerstkaarten aan de Stichting geschonken.
Deze zijn inmiddels geïnventariseerd en in het depot opgeslagen.

3.    Collectiebeheer.

Inmiddels zijn afspraken gemaakt met de heer T. uit A. dat bij hem van opslag- en depotruimte ten behoeve van de Stichting gebruik kan worden gemaakt.
Met de abdij van Egmond is overleg gaande over gebruik van ruimten voor (semi)permanente tentoonstellingen.

4.    Kennisbank.

Voor het vormen van een kennisbank is aan de leden van de vereniging Vrienden van de Kerstgroep verzocht om de Stichting te informeren over bij hen aanwezige boeken, tijdschriften, literatuur, afbeeldingen e.d.
De respons is hierop is tot nu toe uiterst mager.

Inmiddels is via de website een lijst met merktekens die voorkomen op kerstgroepen van gips gepubliceerd.

Voor een systematische beschrijving en toegankelijkheid van alle kennisdragers zal gebruik moeten worden gemaakt van een adequaat systeem zoals Adlib en zal een werkgroep moeten worden gevormd om dit project ter hand te nemen.
Getracht zal worden voor een dergelijk project subsidie te verkrijgen, bij voorbeeld via de Mondriaanstichting.

5.    Informatie en publicatie.

Na enige voorbereiding is eind augustus 2011 de website van de Stichting operationeel geworden onder www.erfgoedrondkerst.nl .

De leden van de Vereniging zijn periodiek geïnformeerd over allerlei zaken en contacten zijn gelegd en worden onderhouden met o.a. het Nederlands Centrum voor Volkscultuur, het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur VZW in Vlaanderen, het Gemeentemuseum Jacob ter Horne in Weert, de Abdij van Egmond en het platform voor roerend religieus erfgoed.
Om het publiek te informeren heeft de voorzitter opgetreden in een radio-interview op het Radio 1 Journaal op 23 december 2011.

6.    Logo en huisstijl.

Medio dit jaar is een keuze gemaakt uit enkele ontwerpen, waarna bij meerderheid is gekozen voor het boven dit jaarverslag aangegeven logo.

 

Vorden, 5 januari 2012,

De secretaris van de Stichting,

A.M.Rutting