Stichting tot behoud van het erfgoed rond Kerst

Nederland

Jaarverslag 2016

Bestuur
Begin 2016 werd afscheid genomen van de bestuursleden mevr. Tineke Winkels en de heer Cees Senders.
Vanaf 30 mei 2016 hadden in het bestuur zitting:

-       de heer Peter Diemer, voorzitter

-       de heer Harry Lammers, secretaris

-       mevrouw Anne Franken, penningmeester

-       mevrouw Rina Zijp-Jonker, bestuurslid

Een  bestuurszetel  bestemd voor een vertegenwoordiger van de vereniging “Vrienden van de Kerstgroep”- Nederland is niet ingevuld door het bestuur van de vereniging. Op hun verzoek is bestuur van StiBEROK eind 2016 op zoek gegaan naar een candidaat.

Vergaderingen
Het bestuur kwam in 2016 driemaal in vergadering bijeen. Vergaderdata: 22 maart, 30 mei en 4 oktober.

Daarnaast hadden de bestuursleden regelmatig contact met elkaar tijdens bijeenkomsten van de vereniging “Kerstgroep” en in oktober tijdens het internationale  congres van de overkoepelende organisatie UN-FOE-PRAE in Bergamo (Italië).

Waar nodig was er voldoende contact via mail en telefoon. Bij aanbod van collecties uit legaten werden deze gezamenlijk bekeken en beoordeeld. Van geaccepteerde kerstgroepen werden foto’s gemaakt voor het archief van de stichting.

Beleids- en Actieplan 2015-2019
In 2015 is uitvoerig stil gestaan bij dit plan en er wordt sindsdien naar gehandeld.

Een wensenlijst van ontbrekende Nederlandse kerstgroepen is vast gelegd, zodat bij voldoende financiële middelen bekend is waar naar gezocht moet worden om de collectie “Nederlands erfgoed” zo compleet mogelijk te maken.

Financiën
De stichting heeft beperkte financiële armslag, zodat op verschillende manieren gepoogd wordt om inkomsten te genereren.
Inkomsten bronnen zijn:
-       donateurs
-       organiseren van tentoonstelling(en)
-       opbrengst uit verkoop van geschonken kerstgroepen (niet passend bij het doel van de stichting, verwoord in de statuten).

Eigen collectie
Grootste aanwinst was in 2016 het legaat van de overleden Kerstgroep leden Piet en Corry Wijnker.

Ook bood de heer Chr.J. uit Milsbeek zijn collectie met onbeschreven kerstkaarten aan de stichting. Deze zeer grote verzameling geeft een prima beeld van de ontwikkeling van de kerstkaart in Nederland en elders. Overdracht zal in principe in de loop van 2017 plaats vinden.

Contact met andere organisaties
Het bestuur heeft veel contacten van waaruit kennis en materiaal naar de stichting komt.

In Nederland en het buitenland met medewerkers van
-       Catharijne Convent in Utrecht
-       Rijksmuseum in Amsterdam
-       Heiligbeelden Museum in Vorden
-       Bisdom Haarlem-Amsterdam
-       Binnen- en buitenlandse verenigingen van verzamelaars

Exposeren
In de maand december heeft de stichting een tentoonstelling georganiseerd in de Abdij van Egmond. Als eerbetoon aan de grote schenking van de familie Wijnker stond hun collectie centraal in de prachtige expositie.

Deze werd bezocht door circa 2.700 mensen, waaronder opvallend veel kinderen uit de hoogste klassen van scholen in de buurt.
Bij deze tentoonstelling ontvingen wij van bezoekers aan vrijwillige bijdrage een bedrag van bijna € 1.300,-.

Daarnaast werden her en der hand- en spandiensten verleend bij verzamelaars die hulp nodig hadden om een tentoonstelling te organiseren in hun eigen omgeving.

Opslag
Omdat de abdij de expo en opslag ruimte nodig heeft voor eigen activiteiten is ons duidelijk gemaakt dat vanaf begin januari elders onderdak moet worden gevonden.
Daar zullen in 2017 heel wat bestuurlijke uren in gaan zitten is de verwachting.

Kennisbank
De stichting houdt een inventarisatie bij van merktekens op gipsen kerstgroepen en een lijst van inmiddels bijna 1300 publicaties van kerst gerelateerde boeken.
Deze inventarisatie is vrij toegankelijk via de website en wordt erg vaak geraadpleegd, meestal door particuliere verzamelaars.

De website is in 2016 verbeterd, maar helaas nog niet volmaakt.

Jaarverslag goedgekeurd in de bestuursvergadering van 21 maart 2017, Ouderkerk a.d. Amstel.

H.A.Lammers                 P.M. Diemer              A.Franken                       R.Zijp-Jonker                     
(secretaris)                (voorzitter)            (Penningmeester)     (bestuurslid)