Stichting tot behoud van het erfgoed rond Kerst

Nederland

Jaarverslag 2017

BESTUUR

Als nieuw bestuurslid werd op 21 maart de heer Bert Hilhorst gekozen. Naast zijn werk op de Ooster Begraafplaats in Amsterdam is Bert ook koster van de H. Martelaren van Gorcumkerk in Amsterdam, waar hij elk jaar in december tentoonstellingen organiseert van kerstgroepen uit zijn eigen collectie met aanvullingen van andere verzamelaars. Hij heeft zelf een zeer grote verzameling van kerstgroepen, waaronder ook veel Nederlandse kerstgroepen. 
 
VERGADERINGEN

Het bestuur vergaderde in 2017 tweemaal op 21 maart en 5 september. Daarnaast werd regelmatig onderling contact onderhouden op bijeenkomsten van “Vrienden van de Kerstgroep”, via telefoon en internet.  
 
Van gevoerde correspondentie, met name voor aanbiedingen van verzamelaars van kerstgroepen, aan de stichting werden de bestuursleden via voorzitter en/of secretaris op de hoogte gehouden maar ook van ontwikkelingen die van belang waren voor de stichting. 
 
OPSLAG COLLECTIE

De beslissing van de Abdij van Egmond om geen gelegenheid meer te bieden aan de Stichting om haar verzameling  daar op te slaan betekende voor het bestuur heel veel werk. Gelukkig werd begin 2017 een oplossing gevonden in de kerk van Sint Jan de Doper in Westbeemster. In de pastorie van de parochie werd ons een afsluitbare ruimte aangeboden om de kerstgroepen, -stallen en andere kerstgerelateerde artikelen op te slaan. Door de beperkte financiële armslag moest het bestuur echt zoeken naar een goedkope en toch veilige ruimte. In de loop van het jaar is de complete verzameling van eigendommen van diverse plekken in Nederland verhuisd naar Westbeemster. Er is begonnen met een zorgvuldige registratie van de verzameling. Voor de verdere uitwerking zullen ook in 2018 de nodige uren moeten worden besteed. 
 
BOEKENLIJST

Peter heeft de lijst met kerst gerelateerde boeken geactualiseerd, zodat verzamelaars op eenvoudige manier via internet kunnen zoeken naar uitgaven uit met name het Nederlandse taalgebied. 

TENTOONSTELLINGEN

Door de grote hoeveelheid werk bij het verhuizen van de collectie was het niet mogelijk zelf exposities te organiseren. Wel werden verzamelaars geholpen bij locale tentoonstellingen van kerstgroepen. 
 
Door reorganisatie van de Abdijwinkel in Egmond kunnen in het kader van de kerstverkoop daar ook geen tentoonstellingen meer worden georganiseerd.  
 
In 2018/2019 wil het bestuur tentoonstellen in Maastricht in het museum “Sjoen Limburg”. Contacten zijn al gelegd. Het gaat daarbij vooral om groepen die afkomstig zijn uit ons land.    
 
Geprobeerd is om samen met het Catharijne Convent in Utrecht een expositie te organiseren over IJslandse tekeningen in het kader van Kerstmis. Helaas kon dit initiatief niet voldoende respons krijgen. 
 
FINANCIËN

De beschikbare financiële middelen waren ook in 2017 beperkt. Op advies van de kascontrole commissie zijn een aantal maatregelen getroffen om de administratie te laten voldoen aan de “Wettelijke eisen voor een jaarrekening van verenigingen of stichtingen”. Inkomsten werden verworven uit  de opbrengst van de verkoop ontvangen kerstgroepen die niet geschikt zijn op opgenomen te worden in de verzameling van de stichting. Ook werden giften en donaties ontvangen. 
 
UITBREIDING COLLECTIE

In 2017 werd door de heer Janssen uit Milsbeek zijn uitgebreide collectie kerstkaarten overgedragen aan de stichting. Een mooie aanvulling op de collectie met kerststallen, kerstgroepen en kerstboeken. 
 
Jaarverslag goedgekeurd in de bestuursvergadering van 15 maart 2018 

 

H.A.Lammers                 P.M. Diemer              A.Franken                       R.Zijp-Jonker       Bert Hilhorst                     
(secretaris)                (voorzitter)            (Penningmeester)     (bestuurslid)      (bestuurslid)