Stichting tot behoud van het erfgoed rond Kerst

Nederland

Jaarverslag 2018

Bestuur

In 2018 had het bestuur van de stichting 5 leden, te weten:
- Peter Diemer, voorzitter
- Harry Lammers, secretaris
- Anne Franken, penningmeester
- Rina Zijp, bestuurslid
- Bert Hilhorst, bestuurslid 
 
Het bestuur vergaderde in 2018 tweemaal, op 15 maart en op 29 oktober. Daarnaast waren er regelmatig contacten per mail, telefoon of bij bijeenkomsten van de Vereniging Vrienden van de Kerstgroep. 
 
Bestuursleden werden door voorzitter en secretaris op de hoogte gehouden van ontwikkelingen en gevoerde correspondentie. 

Opslag collectie

Omdat het kerkbestuur/bisdom andere plannen heeft met het kerkgebouw en pastorie in Westbeemster moest gezocht worden naar een andere veilige plek waar de eigendommen van de stichting kunnen worden opgeslagen. 
 
Een eigenaar van een bedrijfspand in het midden van het land en ook lid van de vereniging Vrienden van de Kerstgroep heeft in zijn pand een afsluitbare en droge ruimte beschikbaar gesteld aan de stichting. Bijna alle eigendommen van de stichting zijn inmiddels overgebracht naar deze opslagruimte. De kerstgroepen die in het Museum “Sjoen Limburg” staan opgesteld zijn geïnventariseerd.  Verschillende bestuursleden hebben heel veel tijd en energie gestopt in deze verhuizing en inventarisering. 

BOEKENLIJST KERSTMIS

Er is een lijst met circa 1.600 boeken Kerstmis beschikbaar voor onderzoekers. Op de website van de UN-FOE- PRAE is deze lijst, die regelmatig wordt geactualiseerd, te vinden. De UN FOE-PRAE is de internationale vereniging van Kerststallen vrienden met haar zetel in Rome.  

TENTOONSTELLINGEN In 2020

wordt in Aken een internationaal congres georganiseerd door de samenwerkende verenigingen van verzamelaars uit Rurdorf, Nederland en Duits sprekend deel van België. In het kader van dit congres worden door de organiserende verenigingen tentoonstellingen georganiseerd. In Nederland wordt dit in Zuid - Limburg gedaan. De Erfgoed Stichting heeft in 2018 een expositie in het Museum “Sjoen Limburg” in Maastricht ingericht en zal daar blijven staan tot na het congres in 2020. 

KLANKBEELD

De stichting heeft weer samen met Ton Rutting van het Heiligenbeeldenmuseum Kerk op de Kranenburg bij Vorden een klankbeeld gemaakt over “Hoe kwam de Kerststal in Nederland”. Dit klankbeeld met het script en verhaal van Peter Diemer en de stem van Gery Groot Zwanink is samengesteld door Frans Pietersen.  

UITBREIDEN COLLECTIE

Door de heer Chris Janssen uit Milsbeek is een zeer grote collectie kerstkaarten en een aantal prenten geschonken aan StiBEROK.  
 
De erfgenamen van Youri Ronde uit Heemstede hebben een houten kerstgroep geschonken aan de Stichting. Een werktekening van deze gefiguurzaagde groep werd in de dertiger jaren van de vorige eeuw gepubliceerd in het blad Katholieke Illustratie. 
 
Ook Cees Harte heeft uit zijn collectie boeken, kerstkaarten en nog meer aan Kerst gerelateerde producten geschonken aan de stichting. 
 
Verschillende oudere leden van de Vrienden van de Kerstgroep zoeken via het bestuur van de  vereniging contact met de stichting om hun collectie zo veel mogelijk bij elkaar te houden. In gesprekken wordt dan duidelijk gemaakt dat de stichting in principe alleen interesse heeft in Nederlandse Kerstgroepen. Wat overblijft wordt doorverkocht aan verzamelaars. De opbrengst van deze verkoop is voor de Stichting. 

FINANCIËN

De financiële middelen van de stichting zijn beperkt, zodat gewenste aankopen helaas niet altijd mogelijk zijn.  
De inkomsten van de stichting bestaan hoofdzakelijk uit verkoop van geschonken kerstgroepen, die niet tot het behoud van erfgoed rond Kerst – Nederland behoren, donaties en giften. 

CONTACTEN

Museum Elburg (lezing Driekoningen wat een Wereldfeest), Nationaal Museum Praag, Werkgroep Driekoningenzingen Tilburg, Kunstenaar H.W.J. Hellebrand. 
 
 
KAMER van KOOPHANDEL In september 2018 zijn de officiële stukken over de Stichting geregistreerd bij de Kamer met de juiste opgave van bestuurders 
 
Jaarverslag goedgekeurd in de bestuursvergadering van 25 maart 2019. 

 

H.A.Lammers                 P.M. Diemer              A.Franken                       R.Zijp-Jonker       Bert Hilhorst                     
(secretaris)                (voorzitter)            (Penningmeester)     (bestuurslid)      (bestuurslid)