Stichting tot behoud van het erfgoed rond Kerst

Nederland

Jaarverslag 2015

Bestuur
In 2015 hadden in het bestuur van de stichting de volgende personen zitting:
- de heer Peter Diemer, voorzitter
- de heer Ton Rutting, secretaris (tot 12 februari 2015)
- de heer Harry Lammers, secretaris (vanaf 12 februari 2015)
- mevr. Anne Franken, penningmeester
- mevr. Tineke Winkels, bestuurslid
- de heer Cees Senders, bestuurslid

Vergaderingen
Het bestuur vergaderde in 2015 twee keer. Op 12 februari 2015, waarin de nieuwe secretaris Harry Lammers werd benoemd en de jaarstukken werden behandeld, naast vele andere onderwerpen die in dit verslag elders worden benoemd.
De tweede vergadering werd gehouden op 14 april 2015. Daarnaast hadden de bestuursleden regelmatig telefonisch of via de mail contact met elkaar over onderwerpen als de organisatie van tentoonstellingen en de aanschaf en afstoting van kerstgroepen.

Beleids- en Actieplan 2015 - 2019
Het beleids- en actieplan is in de vergadering van 14 april 2015 uitvoerig behandeld en aangepast.

Aan welke criteria moeten aan te schaffen kerstgroepen voldoen om te vallen onder de noemer van “Erfgoed Nederland”? Conclusie: groepen moeten van oorsprong Nederlands zijn. Een commissie bestaande uit Peter, Anne en Harry zal in eerste instantie onderzoek doen en hun conclusies voorleggen aan het volledige bestuur. Naast de Nederlandse kerstgroepen is het (voorlopig) nodig te beschikken over een grote internationale collectie om te organiseren tentoonstellingen voldoende inhoud te geven.

Financiën
De stichting heeft zelf enige middelen vergaard door het organiseren van een tentoonstelling in de Abdij van Egmond. Ook de verkoop van ontvangen kerstgroepen die niet onder het begrip “Erfgoed” vallen en ook niet geschikt zijn voor exposities leverde samen met enige giften geld op dat is gebruikt voor gemaakte kosten, zoals opslag en huur expositieruimte en het maken van een DVD over “Driekoningen”. Neemt niet weg dat de Stichting beperkte middelen heeft. Bestuur heeft moeite gedaan om nieuwe donateurs te vinden en zal daar ook in de komende jaren mee doorgaan.

Eigen collectie
In februari werden twee kerstgroepen uit de te sluiten Amsterdamse kerk “Sint Jan de Doper” aan de stichting aangeboden. Na overleg met het bisdom Haarlem-Amsterdam en het Catharijneconvent in Utrecht konden de groepen worden overgenomen. Helaas was veel restauratiewerk noodzakelijk

In september 2015 werd een tiendelige van terra cotta, beelden ca 40 cm. hoog van de bekende Limburgse kunstenaar Harrie Trienes aangeboden voor een prijs van € 1500,- . Er waren meer liefhebbers, maar vanwege het culturele erfgoed karakter wilden erfgenamen van de kunstenaar de groep het liefst verkopen aan onze stichting. Ook hierbij is advies gevraagd bij bisdom en museum. Een identieke groep is in bezit van de Friezenkerk in Rome en wordt elk jaar met Kerstmis in deze kerk getoond.
De groep is voor de vraagprijs aangeschaft.

Opslag collectie
Opslag van de eigendommen van de stichting is verspreid over Nederland. Het grootste deel staat in een ruimte van de Abdij van Egmond, maar ook op andere plekken in Utrecht en Brabant zijn kerstgroepen opgeslagen. Dat dit lastig is voor beheer en onderhoud zal duidelijk zijn. Bestuur wil hierin verandering brengen, maar de ruimte die nodig is om alles op een plek te bewaren kost circa €300,- per maand, een bedrag dat de niet bemiddelde stichting niet kan opbrengen.

Contact met andere organisaties
Om specialistische kennis te verkrijgen en hulp bij te organiseren activiteiten zijn in 2015 regelmatig gesprekken geweest met organisaties als Catharijneconvent, Heiligenbeeldenmuseum, Abdij van Egmond, bisdom Haarlem-Amsterdam.

Bij het museum Catharijneconvent en bij het bisdom staat de stichting nu genoteerd als organisatie waar kerst gerelateerde produkten uit te sluiten kerken kunnen worden overgedragen.

Exposeren
Met hulp van veel vrijwilligers (meestal verzamelaars van kerstgroepen) kon ook in de periode december 2015 tot begin 2016 in de Abdij van Egmond een tentoonstelling worden georganiseerd door de stichting. Bijna 3.000 mensen bezochten deze tentoonstelling, waar de nieuw verworven kerstgroep van Harrie Trienes een prominente plaats innam.
Daarnaast werd uit de collectie van mede oprichtster van de vereniging “Vrienden van de Kerstgroep” mevrouw Jos Levitus-Weppner een groot aantal kerstgroepen getoond.

Kennisbank
Het is gebleken dat het publiceren van een lijst met Kerstboeken en merktekens op gipsen kerstgroepen in een behoefte voorziet. Op de website is informatie te vinden voor liefhebbers. De website wordt regelmatig bijgewerkt, maar voldoet nog niet helemaal, omdat zoeken soms lastig is. Bestuur zal hier aandacht aan schenken.

Ouderkerk a.d. Amstel,
22 maart 2016

H.A. Lammers
(secretaris)