Stichting tot behoud van het erfgoed rond Kerst

Nederland

Jaarverslag 2014

Inleiding:
Na de officiële oprichting van de Stichting op 18 augustus 2010 is dit het vierde jaarverslag over een volledig jaar. Na het verrichten van allerlei activiteiten die voortvloeiden uit de opbouwfase van de Stichting is in 2013 verder gewerkt aan de realisering van actiepunten uit het eind 2010 vastgestelde Beleids- en Actieplan 2011–2015.

Bestuur:
Het bestuur van de Stichting bestond per 1 januari 2014 uit 5 leden. Volgens het vastgestelde rooster van aftreden waren de secretaris A.M. Rutting en bestuurslid C.Senders aftredend. Zij zijn op 30 januari 2014 voor een nieuwe periode herbenoemd, waarbij de secretaris aangaf dat dit voor een periode van 1 jaar geldt.

Vergaderingen:
Het bestuur vergaderde in 2014 één maal. Tijdens de vergadering van 30 januari 2014 werd het huishoudelijk reglement vastgesteld.
Verder werd – met name door de leden van het dagelijks bestuur – regelmatig per mail of telefoon overleg gevoerd over actuele zaken. De secretaris schreef 18 inkomende stukken in en verzond 6 brieven.
Er werd daarnaast veel mailverkeer verwerkt i.v.m. het 20-jarig jubileum van de Vereniging Vrienden van de Kerstgroep, de productie van een klankbeeld over Driekoningen en informatieverstrekking over de herkomst van kerstgroepen/beelden.

Actiepunten Beleids- en Actieplan voor 2014:

1. Fondsenwerving.
Als voorbereiding hierop is in november 2010 een aanvraag bij de Belastingdienst gedaan ter verkrijging van de zgn. ANBI-status. Deze status is op 12 april 2011 met terugwerkende kracht tot 5 november 2010 verleend onder het fiscaal nummer 8229 01 729.
Een aantal leden van de Vereniging Vrienden van de Kerstgroep heeft zich inmiddels als donateur van de Stichting aangemeld. Verdere fondsenwerving is noodzakelijk. Een zgn. knikengelactie tijdens de door de Stichting georganiseerde kerstgroepententoonstelling in de bijgebouwen van de Abdij te Egmond was zeer succesvol en heeft ca. 1700 Euro opgebracht. Via de Stichting Fraternitas werd een gift van ongeveer dezelfde omvang ontvangen.

2. Collectievorming.
In het bestuur is vastgesteld dat de periode waarop de Stichting zich met haar activiteiten richt is vastgesteld op de periode vanaf de 1e zondag van de Advent tot en met 2 februari(Maria Lichtmis).
Ook in 2014 hebben enkele personen een klein aantal kerstgroepen aan de Stichting geschonken. Voor zover deze een buitenlandse oorsprong hadden en niet als Nederlands erfgoed zijn aan te merken zijn zij met goedvinden van de gevers verkocht en is de opbrengst bijgeschreven op de bankrekening van de Stichting.

Na de verplaatsing van een grote groep kerstgroepen van enkele verzamelaars uit Noord-Holland naar de abdij van Egmond zijn 510 groepen geïnventariseerd, gefotografeerd en beschreven. De verkregen gegevens zijn grotendeels digitaal verwerkt.

3. Collectiebeheer.
Inmiddels zijn afspraken gemaakt met een relatie in Alphen (N.B.) dat daar van opslag- en depotruimte ten behoeve van de Stichting gebruik kan worden gemaakt. Ook in Asten is inmiddels een verwarmde opslagruimte beschikbaar. Het beschikken over enkele andere depots in andere landsdelen heeft nog niet tot het gewenste resultaat geleid. Het overleg met de abdij van Egmond over gebruik van ruimten voor (semi)permanente tentoonstellingen is met de nieuw benoemde verantwoordelijke gehouden en het gebruik wordt voortgezet.

4. Kennisbank.
Voor het vormen van een kennisbank heeft een aantal leden van de vereniging Vrienden van de Kerstgroep de Stichting geïnformeerd over hun boeken, tijdschriften, literatuur, afbeeldingen etc. Via de website is een lijst met merktekens die voorkomen op kerstgroepen van gips gepubliceerd.
In het bibliotheeksysteem Adlib zijn tot en met 31 december 2014, 1070 titels van boeken en DVD's opgenomen.

5. Commissievorming.
Nadat tot nu toe vooral op ad-hoc basis gebruik is gemaakt van de expertise van (voornamelijk) leden van de Vereniging Vrienden van de Kerstgroep, is gebleken dat een meer permanente en stabiele inzet noodzakelijk is om de vele activiteiten uit te voeren en te borgen. Commissies zullen worden gevormd op het gebied van de: Kennisbank (aanvullen, actualiseren, onderzoek en publicatie);
Collectievorming en –beheer( verkrijgen, vervoer, restauratie en opslag);
Fondsenwerving(verkrijgen van middelen en subsidies).
De zoektocht naar vrijwilligers heeft nog geen succes gehad.

6. Informatie en publicatie.
Na enige voorbereiding is eind augustus 2011 de website van de Stichting operationeel geworden onder www.erfgoedrondkerst.nl . Deze wordt door de voorzitter regelmatig geactualiseerd.
De uitgebrachte informatiebrochure is op ruime schaal verspreid onder geïnteresseerden.
Een belangrijke publicatie was de totstandkoming en uitgifte van een educatief klankbeeld over de diverse gebruiken rond Driekoningen. In een samenwerkingsverband met het Heiligenbeeldenmuseum van de Stichting Vrienden van de Kerk op de Kranenburg en ondersteund door diverse deskundigen, waaronder vertegenwoordigers van de Werkgroep Driekoningenzingen, kon deze productie in relatief korte tijd worden gerealiseerd en in oktober worden gepresenteerd op een Congres in Tilburg. Er zijn inmiddels enthousiaste en lovende reacties op dit initiatief van de Stichting binnengekomen.
De leden van de Vereniging zijn periodiek geïnformeerd over allerlei zaken en contacten zijn gelegd en worden onderhouden met o.a. het
Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed, het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur VZW in Vlaanderen, het Gemeentemuseum Jacob ter Horne in Weert, de Abdij van Egmond, het Heiligenbeeldenmuseum en het platform voor roerend religieus erfgoed. In het verslagjaar zijn veel verzoeken om informatie via de mail verwerkt.

Vorden, 17 januari 2015,

De secretaris van de Stichting,

A.M.Rutting