Stichting tot behoud van het erfgoed rond Kerst

Nederland

Jaarverslag 2013

Inleiding:

Na de officiële oprichting van de Stichting op 18 augustus 2010 is dit het derde jaarverslag over een volledig jaar. Na het verrichten van allerlei activiteiten die voortvloeiden uit de opbouwfase van de Stichting is in 2013 verder gewerkt aan de realisering van actiepunten uit het eind 2010 vastgestelde Beleids- en Actieplan 2011 – 2015.

Bestuur:

Het bestuur van de Stichting bestond per 1 januari 2013 uit 5 leden. Volgens het vastgestelde rooster van aftreden waren de penningmeester mevrouw A.M.C.Franken en bestuurslid mevrouw T.M.Winkels aftredend. Zij zijn op 21 januari 2013 voor een nieuwe periode herbenoemd.

Vergaderingen:

Het bestuur vergaderde in 2013 één maal. Tijdens de vergadering van 21 januari 2013 werd het huishoudelijk reglement vastgesteld. Verder werd – met name door de leden van het dagelijks bestuur – regelmatig per mail of telefoon overleg gevoerd over actuele zaken. De secretaris schreef 12 inkomende stukken in en verzond 7 brieven/mails.

Actiepunten Beleids- en Actieplan voor 2013:

 1. Fondsenwerving. 

  Als voorbereiding hierop is in november 2010 een aanvraag bij de Belastingdienst gedaan ter verkrijging van de zgn. ANBI-status. Deze status is op 12 april 2011 met terugwerkende kracht tot 5 november 2010 verleend onder het fiscaal nummer 8229 01 729. Een aantal leden van de Vereniging Vrienden van de Kerstgroep heeft zich inmiddels als donateur van de Stichting aangemeld. Verdere fondsenwerving is noodzakelijk. Een zgn. knikengelactie tijdens de door de Stichting georganiseerde kerstgroepententoonstelling in de bijgebouwen van de Abdij te Egmond was zeer succesvol en heeft ca.1800 Euro opgebracht. In het verslagjaar heeft een voortgaande verkenning over subsidiemogelijkheden plaatsgevonden, o.a. via de Nederlandse Vereniging voor volkscultuur en immaterieel erfgoed.

 2. Informatie en publicatie. 

  In het bestuur is vastgesteld dat de periode waarop de Stichting zich met haar activiteiten richt is vastgesteld op de periode vanaf de 1e zondag van de Advent tot en met 2 februari(Maria Lichtmis). Ook in 2013 hebben enkele personen een klein aantal kerstgroepen aan de Stichting geschonken. Aangezien deze veelal een buitenlandse oorsprong hadden en niet als Nederlands erfgoed zijn aan te merken zijn zij met goedvinden van de gevers verkocht en is de opbrengst bijgeschreven op de bankrekening van de Stichting. 

  Na de verplaatsing van een grote groep kerstgroepen van enkele verzamelaars uit Noord-Holland naar de abdij van Egmond zijn 218 groepen geïnventariseerd, gefotografeerd en beschreven. De verkregen gegevens moet nog digitaal worden verwerkt. Inmiddels zijn afspraken gemaakt met een relatie in Alphen (N.B.) dat daar van opslag- en depotruimte ten behoeve van de Stichting gebruik kan worden gemaakt. Ook in Asten is inmiddels een verwarmde opslagruimte beschikbaar. Het beschikken over enkele andere depots in andere landsdelen heeft nog niet tot het gewenste resultaat geleid. Het overleg met de abdij van Egmond over gebruik van ruimten voor (semi)permanente tentoonstellingen zal begin 2014 met een nieuw benoemde verantwoordelijke worden voortgezet. Voor het vormen van een kennisbank heeft een aantal leden van de vereniging Vrienden van de Kerstgroep de Stichting geïnformeerd over hun boeken, tijdschriften, literatuur, afbeeldingen etc. Via de website is een lijst met merktekens die voorkomen op kerstgroepen van gips gepubliceerd. 

  Voor een systematische beschrijving en toegankelijkheid van alle kennisdragers zal gebruik moeten worden gemaakt van een adequaat systeem zoals Adlib. Inmiddels is een basisversie van Adlib in gebruik genomen en zijn tot en met 31 december 900 titels opgenomen. Ongeveer 100 titels wachten nog op een nadere omschrijving en opname in het bestand. 

  De voorzitter heeft op 20 september een Inspiratiedag Immaterieel Erfgoed in Culemborg bezocht, georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed. Nadat tot nu toe vooral op ad-hoc basis gebruik is gemaakt van de expertise van (voornamelijk) leden van de Vereniging Vrienden van de Kerstgroep, is gebleken dat een meer permanente en stabiele inzet noodzakelijk is om de vele activiteiten uit te voeren en te borgen. Commissies zullen worden gevormd op het gebied van de: Kennisbank (aanvullen, actualiseren, onderzoek en publicatie);

 3.  Collectievorming en –beheer( verkrijgen, vervoer, restauratie en opslag) Fondsenwerving(verkrijgen van middelen en subsidies).

  Op korte termijn worden hiervoor mensen gericht benaderd. Na enige voorbereiding is eind augustus 2011 de website van de Stichting operationeel geworden onder www.erfgoedrondkerst.nl . Deze wordt door de voorzitter regelmatig geactualiseerd. De uitgebrachte informatiebrochure is op ruime schaal verspreid onder geïnteresseerden. 

  De leden van de Vereniging zijn periodiek geïnformeerd over allerlei zaken en contacten zijn gelegd en worden onderhouden met o.a. het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed, het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur VZW in Vlaanderen, het Gemeentemuseum Jacob ter Horne in Weert, de Abdij van Egmond en het platform voor roerend religieus erfgoed. In het verslagjaar zijn 12 verzoeken om informatie via de mail verwerkt.

Vorden, 07 januari 2014,

De secretaris van de Stichting, A.M.Rutting